zapisy

Co powinna zawierać umowa współpracy B2B?

W dzisiejszym świecie biznesu umowy B2B są nieodłącznym elementem współpracy między przedsiębiorstwami oraz między osobami fizycznymi (prowadzącymi działalność gospodarczą), a firmami. Zawarcie korzystnego i bezpiecznego kontraktu wymaga sprecyzowania wielu istotnych kwestii. Kto może pracować w oparciu o umowę B2B? Co musi zawierać umowa B2B? Przed rozpoczęciem współpracy, przeczytaj jakie kluczowe elementy powinny być uwzględnione w umowie B2B, aby zapewnić klarowność, bezpieczeństwo i skuteczną współpracę między biznesami.

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B (ang. Business to Business) to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy firmami, w przeciwieństwie do umów B2C (ang. Business to Consumer), które dotyczą relacji między firmą a osobą fizyczną. Umowy B2B skupiają się na współpracy między przedsiębiorstwami.

Dla kogo jest umowa B2B?

Umowa B2B jest powszechna wśród freelancerów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na rzecz innych firm. Może to być forma samozatrudnienia, alternatywa dla umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Kto może podpisać umowę B2B?

Umowę B2B może podpisać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Istotne jest jednak, aby po stronie wykonawcy pojawiła się osoba prowadząca działalność gospodarczą. Przepisy nie precyzują, jaka dokładnie ma to być działalność, dlatego w tym zakresie panuje zupełna dowolność.

Kontrakt B2B jest konstruowany w oparciu o wolę stron, przy czym musi pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że pozycje stron zobowiązania powinny być sobie odpowiadające, czyli niedopuszczalne jest górowanie jednego kontrahenta nad drugim i wykorzystywanie zbyt mocnej pozycji.

Standardowa umowa B2B obejmuje następujące elementy:

 1. Określenie stron zobowiązania

Pierwszym krokiem przy tworzeniu umowy o współpracy B2B jest jasne określenie stron uczestniczących w tej współpracy. Zazwyczaj są to zamawiający oraz wykonawca. Należy dokładnie wymienić nazwy obu firm oraz ich adresy i osoby reprezentujące, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

 • Wskazanie zakresu współpracy

Kolejnym kluczowym elementem umowy jest szczegółowy opis zakresu współpracy. Należy jasno określić zakres obowiązków i czynności, które musi zrealizować wykonawca.

Warto zauważyć, że umowa B2B nie może prowadzić do powstania stosunku pracy, ponieważ w takim przypadku byłaby uznana za typową umowę o pracę. Stosunek pracy istnieje, gdy osoba wykonuje swoje zadania w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego, a także pozostaje pod jego kierownictwem.

 1. Wskazanie czasu obowiązywania umowy.

Umowy tego rodzaju mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony.

 • Warunki finansowe

Umowa powinna zawierać jasno określone warunki finansowe, takie jak ceny, sposób płatności, termin zapłaty oraz ewentualne kary za opóźnienia w regulowaniu należności.

 • Warunki rozwiązania umowy B2B

Ważnym elementem umowy B2B jest również określenie warunków, na jakich może zostać zakończona współpraca. Należy uwzględnić zarówno warunki wypowiedzenia umowy, jak i ewentualne konsekwencje dla obu stron.

 • Postanowienia dotyczące własności intelektualnej

Jeśli współpraca B2B obejmuje rozwój wspólnych projektów, ważne jest uwzględnienie postanowień dotyczących własności intelektualnej. Umowa powinna jasno określać, która ze stron będzie posiadała prawa do stworzonych w ramach współpracy produktów lub technologii.

 • Postanowienia Dotyczące Ochrony Danych

W dobie rosnącej świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych, umowa współpracy B2B powinna również zawierać postanowienia dotyczące przetwarzania danych oraz zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Postanowienia Końcowe

Na zakończenie umowy warto dodać postanowienia końcowe, takie jak informacje dotyczące rozstrzygania ewentualnych sporów oraz obowiązujące prawo i jurysdykcję.

 • Podpisy stron.

Dodatkowe postanowienia w umowach B2B

Oprócz powyższych elementów, strony kontraktu B2B mogą wpisać do umowy inne postanowienia, na przykład:

 • kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez którąkolwiek ze stron,
 • obowiązek poufności, czyli zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy
 • prawo do płatnego urlopu

Umowa B2B a zakaz konkurencji

Istotną kwestią podczas zawierania umowy B2B jest uwzględnienie zakazu konkurencji. W przeciwieństwie do jasno określonych warunków dotyczących zakazu konkurencji w ramach umowy o pracę, przepisy dotyczące zatrudnienia w oparciu o umowę B2B nie są tak jednoznaczne.

Aby zakaz konkurencji w umowie B2B był skuteczny, dokument musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać poprawne dane dotyczące stron umowy. Dodatkowo należy uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące okresu obowiązywania zakazu, zakresu działalności oraz obszaru, na którym pracownik nie może prowadzić konkurencyjnej działalności.
Warto dokładnie zapoznać się z treścią ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 roku oraz z zasadą swobody umów wynikającą z Kodeksu cywilnego.

Podsumowanie

Umowa współpracy B2B to kluczowy dokument, który powinien zapewnić jasność i bezpieczeństwo dla obu stron. Klarowne określenie zakresu współpracy, warunków finansowych, zasad zakończenia umowy oraz innych kluczowych elementów jest kluczowe dla sukcesu współpracy między firmami. Dbanie o te aspekty może pomóc uniknąć konfliktów i nieporozumień, a także umocnić relacje biznesowe. Warto więc poświęcić odpowiednią uwagę i czas na przygotowanie takiego dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top