Regulamin Szkoleń stacjonarnych w ramach Programu MEETUP E-BIZNES

I. DEFINICJE 

1. Szkolenia MEETUP E-BIZNES – trwające od 6 do 8 godzin, Szkolenia stacjonarne w wybranych  miastach w Polsce, w różnych miesiącach w roku 2024 w datach i miejscach podanych na  stronie Organizatora, 

2. Organizator (dalej również jako Fundacja)– organizatorem Szkoleń MEETUP E-BIZNES jest  Fundacja Kobiety e-Biznesu z siedzibą w Łodzi, Ul. Aleja Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000847949, NIP 7252300627, kontakt:  biuro@kobietyebiznesu.pl, wraz z Partnerami 

3. Partnerzy – firmy i organizacje współpracujące z Organizatorem, uczestniczące na zasadach  ustalonych z Fundacją w organizacji Szkoleń MEETUP E-BIZNES; informacje o Partnerach są  udostępniane na stronie www.mybiznes.pl 

4. Uczestnik Szkoleń MEETUP E-BIZNES/Uczestnik – mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 7  ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018, tj. przedsiębiorcę, który w co najmniej  jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz, b) osiągnął roczny obrót netto ze  sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający  równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na  koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; który  dokonał rejestracji na Spotkanie MEETUP E-BIZNES za pośrednictwem formularza dostępnego  na stronie www.mybiznes.pl/formularz , podał prawidłowe, niezbędne dane i dokonał opłaty  administracyjnej 

5. Opłata administracyjna – opłata dokonywana przez Uczestnika w trakcie procesu rejestracji na  Spotkanie MEETUP E-BIZNES poprzez jeden z systemów płatności dostępnych w formularzu;  Opłata pobierana za rezerwację i gwarancję miejsca na Spotkaniu MEETUP E-BIZNES,  wykonanie czynności związanych z rejestracją, kosztami przelewów i obsługi świadczenia usług.  Opłata ma charakter bezwrotny. 

6. Rejestracja – proces mający na celu weryfikację danych Uczestnika, rejestrację na Szkolenie  oraz odpowiedź na pytania ogólne dotyczące prowadzenia biznesu w Polsce. 

7. Dane kontaktowe – dane typu adres e-mail, numer telefonu pozyskiwane w celu rejestracji na  Szkolenia oraz kontaktu z Uczestnikami. 

8. Harmonogram Szkoleń – lista Szkoleń organizowanych w ramach MEETUP E_BIZNES z datą  oraz miejscem organizacji 

9. Formularz rejestracyjny – Formularz składający się z kilkunastu pytań i danych do  uzupełnienia potrzebnych do rejestracji na Szkolenie. 

I. CEL i MISJA SZKOLEŃ MEETUP E-BIZNES i ogólne zasady organizacji Szkoleń MEETUP E BIZNES

1. Szkolenia MEETUP E-BIZNES organizowane są w ramach działalności prowadzonej przez  Fundację. 

2. Szkolenia MEETUP E_BIZNES mają na celu: 

a) umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, wzajemnego wsparcia w  swoich biznesach w trakcie networkingu 

b) pozyskania wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu, e-commerce, cross-boarder, ESG,  nowoczesnych narzędzi dla firm przez Uczestników celem rozwijania ich firm, zwiększania  zysków i rozwoju technologicznego ich firm. 

3. Organizatorem Szkoleń MEETUP E-BIZNES jest Fundacja, która współpracuje z Partnerami przy  organizacji wydarzeń z Partnerami. 

4. Udział w Spotkaniach MEETUP E-BIZNES jest bezpłatny z uwzględnieniem ust. 5 poniżej.  5. Zgodnie z Regulaminem przez każdego Uczestnika wnoszona jest jednorazowa opłata  administracyjna za wykonanie czynności związanych z rejestracją, kosztami przelewów i obsługi  świadczenia usług 

6. Harmonogram Szkoleń MEETUP E-BIZNES z dokładnymi datami, adresami w danym mieście,  agendą i programem każdego Szkolenia MEETUP E-BIZNES oraz pozostałymi danymi  organizacyjnymi będzie umieszczony na stronie www.mybiznes.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Szkoleń MEETUP E-BIZNES,  prelegentów i wykładowców. Zmiana ta nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty  administracyjnej dla Uczestnika, jeżeli będzie niezadowolony ze zmiany. 

8. Maksymalna liczba Uczestników każdego ze Szkoleń MEETUP E-BIZNES to 120 osób. Minimalna  liczba uczestników to 30 osób. W przypadku niezebrania się na danych termin Szkolenia  MEETUP E-BIZNES minimalnej liczby uczestników, wyznaczany jest inny termin Spotkania  MEETUP-BIZNES a wszyscy uczestnicy są o tym fakcie informowani. W ciągu 7 dni od dnia  poinformowania o nowym terminie, Uczestnik ma prawo do poinformowania na adres biuro@mybiznes.pl. Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w Spotkaniu MEET-UP E-BIZNES.  W takim wypadku opłata administracyjna jest Uczestnikowi zwracana w ciągu 14 dni od dnia  otrzymania przez Organizatora informacji o rezygnacji. Uczestnik jest zobowiązany podać w  informacji o rezygnacji z nowego terminu, rachunek bankowy na jaki ma być zwrócona opłata.  

9. Szkolenia MEETUP E-BIZNES są skierowane do mikro przedsiębiorców zainteresowanych  nawiązywaniem kontaktów biznesowych, dzieleniem się podczas networking swoim  doświadczeniem, poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie biznesu, eksportu, ESG, finansów,  prawa i nowoczesnych technologii. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W SPOTKANIACH MEETUP E-BIZNES i PROCEDURA REJESTRACJI

1. Rejestracji na Szkolenia MEETUP E-BIZNES można dokonać za pośrednictwem formularzy  dostępnych na stronie www.mybiznes.pl/formularz przy informacji o danym Szkoleniu MEETUP  E-BIZNES 

2. Każde Spotkanie MEETUP E-BIZNES ma osobny Formularz. 

3. Wypełnienie Formularza i dokonanie Opłaty administracyjnej są jednoznaczne z deklaracją  obecności na danym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES i rezerwacją miejsca na Szkoleniu MEETUP E BIZNES w danej lokalizacji i dacie. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego  Regulaminu oraz pozostałych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

4. Każda osoba zainteresowana udziałem w jednym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES może wysłać  tylko jedno zgłoszenie za pomocą Formularza. Możliwe jest uczestniczenie kilku osób z jednej  firmy, jednak opłata administracyjna musi być wniesiona przez każdą z tych osób.

5. Organizator każdorazowo określa czas rejestracji na dane Spotkanie MEETUP E-BIZNES,  podając go na stronie www.mybiznes.pl przy informacji o danym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES. 6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku  wyczerpania puli miejsc na dane Spotkanie MEETUP E-BIZNES. 

7. Zgłoszenia na dane Spotkanie MEETUP E-BIZNES będą przyjmowane według kolejności  zgłoszeń. 

8. Osoba rejestrująca się zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym  wypełnienia Formularza. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z  wprowadzenia do Formularza błędnych danych osoby rejestrującej się. Dane jakie osoba  zgłaszająca ma obowiązek podać w formularzu to: imię i nazwisko. NIP firmy, nazwa firmy,  branża w jakich firma działa, e-mail, telefon. 

9. W trackie Szkoleń MEETUP E-BIZNES Organizator będzie wykonywał zdjęcia z wydarzenia oraz  publikował relacje z każdego wydarzenia w swoich mediach społecznościowych w  szczególności takich jak: Facebook, LinkedIn, Instagram.  

10. Przy wypełnianiu formularza osoba zgłaszająca wyraża zgodę na: 

a) kontakt z nią celem organizacji i jej uczestnictwa w danym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES  oraz uzyskania informacji zwrotnej po danym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES, (podstawa  prawna: możliwość wykonania usługi polegającej na organizacji Szkoleń bądź uzasadniony  interes Organizatora) a także 

b) przekazanie jej danych osobowych podanych w formularzu do Partnerów danego Szkolenia  MEETUP E-BIZNES celem przesyłania po Szkoleniu MEETUP E-BIZNES materiałów  informacyjnych (podstawa prawna: uzasadniony interes Organizatora) ; 

c) wykorzystywanie wizerunku Uczestnika na zdjęciach jakie Organizator będzie wykonywał  podczas Szkoleń MEETUP E-BIZNES i publikowania tego wizerunku z poszanowaniem  godności osobistej i dobrego imienia w materiałach reklamowych Organizatora  publikowanych w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn i  inne oraz na stronach: www.kobietyebiznesu.pl, www.mybiznes.pl oraz w materiałach  drukowanych. 

11. Po zakończeniu rejestracji oraz wniesieniu opłaty administracyjnej osoba rejestrująca się  otrzyma drogą elektroniczną, na podany w Formularzu adres e-mail, potwierdzenie rejestracji  na wybrane Szkolenie. 

12. Po zaznaczeniu w Formularzu pola faktura osoba rejestrująca otrzyma dokument rozliczeniowy  w formie faktury. 

13. Nieobecność na Szkoleniu, na które dokonana została rejestracja nie stanowi podstawy do  zwrotu opłaty administracyjnej dla Uczestnika. 

IV. PRZEBIEG SZKOLEŃ 

1. Udział w Spotkaniach MEETUP E-BIZNES będzie możliwy wyłącznie stacjonarnie, w podanych  lokalizacjach. 

2. Przebieg Szkoleń MEETUP E-BIZNES może być rejestrowany przez Organizatora, podczas  Szkoleń MEETUP E-BIZNES mogą być wykonywanie zdjęcia celem promocji działalności  wykonywanej przez Organizatora. Osoba zgłaszająca się do udziału w Szkoleniu MEETUP E BIZNES musi wyrazić zgodę na rejestrację jej wizerunku i późniejsze wykorzystanie. Brak  wyrażenia zgody uniemożliwia Rejestrację w danym Szkoleniu MEETUP E-BIZNES i wzięcie w  nim udziału.

3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu MEETUP E-BIZNES, stosując się do  obowiązujących w Polsce norm, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych  obyczajów oraz Regulaminu. 

4. Zakazane jest rozpowszechnianie podczas Szkoleń MEETUP E-BIZNES treści, które:

a) są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zakazane  jest rozpowszechnianie treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, z zasadami  współżycia społecznego, przedstawiają drastyczne sceny, zawierają wulgaryzmy, groźby lub są obraźliwe dla innej osoby lub podmiotu, a także są związane z fanatyzmem, rasizmem,  nienawiścią, dyskryminacją; 

b) naruszają dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej tych osób, prawa  autorskie, w tym zakazane jest nieautoryzowane kopiowanie i wysyłanie zdjęć, logotypów,  oprogramowania, artykułów, utworów muzycznych i filmów. 

5. Zabronione jest masowe rozdawanie przez Uczestnika innym Uczestnikom, Organizatorowi i  Partnerom podczas Szkoleń MEETUP E-BIZNES swoich materiałów reklamowych innych niż  wizytówki. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji rozmów i wypowiedzi podczas Szkoleń  MEETUP E-BIZNES. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do nagrywania Szkolenia. 

8. Nieprzestrzeganie zasad (w tym zwłaszcza zasad, o których mowa w pkt. 3-5) może skutkować  wystosowaniem prośby o opuszczenie Szkolenia MEETUP E-BIZNES, zawiadomieniem organów  Policji bądź podjęciem innych stosownych środków celem zachowania bezpieczeństwa i  komfortu innych Uczestników Szkolenia MEETUP E-BIZNES. Uczestnikowi nie przysługuje w  takim wypadku roszczenie o zwrot Opłaty administracyjnej. 

9. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządził swoim działaniem bądź zaniechaniem  w trakcie Szkolenia MEETUP E-BIZNES. 

10. W przypadku konieczności dokonania zmian w agendzie/programie Szkolenia MEETUP E BIZNES. Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestników zarejestrowanych na dane Spotkanie  drogą mailową najszybciej jak to będzie możliwe. W takim przypadku Uczestnikom nie  przysługuje roszczenie o zwrot Opłaty manipulacyjnej, ani inne roszczenia. 

11. Podczas Szkoleń serwowana jest kawa, herbata ora lunch box, za które Uczestnik nie ponosi  dodatkowej opłaty. 

12. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, parkingiem ani noclegiem  Uczestnika. 

V. DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników w ramach rejestracji poprzez formularz będą  przetwarzane w sposób opisany poniżej. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kobiety e-Biznesu z siedzibą w Łodzi, Ul.  Aleja Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  KRS 0000847949, NIP 7252300627, kontakt: biuro@kobietyebiznesu.pl,  

3. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu przetwarzane są w celu wykonania swojego  prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: organizacja i przeprowadzenie Szkoleń MEETUP  E-BIZNES, rozliczenie dokonanych przez Uczestników wpłat z tytułu Opłat Administracyjnych i wykonanie obowiązku księgowego, udostępnienie informacji o Spotkaniach MEETUP E-BIZNES,  działalności Fundacji i wysyłania Uczestników newslettera jeżeli wyrażą na to zgodę. 

4. Dane osobowe są udostępniane przez Organizatora Partnerom, na podstawie wyrażonej przez  Uczestnika zgody. Partner przetwarza dane osobowe celem przekazania jednorazowo  Uczestnikom materiałów reklamowych i oferty handlowej oraz jednorazowego kontaktu  telefonicznego w tym samym celu. Dane osobowe będą też udostępniane podmiotom trzecim  jedynie, jeżeli będzie to niezbędne dla celów określonych w Regulaminie. Takimi podmiotami  mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w celu realizacji Szkoleń MEETUP E BIZNES oraz podmiotom, które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego,  księgowego. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Szkoleń MEETUP E-BIZNES i w ciągu  12 miesięcy po jego zakończeniu, a dane wykorzystane celem wystawienia dokumentu  rozliczeniowego do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązku związanego z rachunkowością fundacji tj. 6 lat. W przypadku adresu e-mail dane osobowe będą  przechowywane do czasu wycofania zgody. 

6. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: a) imię i nazwisko, i wizerunek, 

b) dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, 

c) NIP firmy Uczestnika 

d) wszelkie inne dane osobowe przekazane za pomocą formularzy. 

7. Partner przetwarza te same kategorie danych osobowych z wyjątkiem wizerunku.

8. Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, co zostanie podane przez  osobę wypełniającą w formularzu, we wniosku lub w trakcie kontaktowania się z  przedstawicielami Organizatora. 

9. W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, osoby, których dane są przetwarzane, mają  prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich usunięcia; 

c) do wycofania zgody na wysyłkę wiadomości e-mail; 

d) do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  jednak to może spowodować niemożliwość wzięcia udziału w Szkoleniu MEETUP E-BIZNES; e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa). 

10. Informacja o Polityce Prywatności znajduje się na stronie www.mybiznes.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych  przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników w Spotkaniach  MEETUP E-BIZNES ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. 

2. Organizator będzie informował o każdej zmianie Regulaminu na stronie www.mybiznes.pl 3. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej  niż data jego publikacji.

Scroll to Top