Polityka prywatności

§ 1

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora danych, a także informacje o wykorzystywaniu plików cookies.

Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO Administrator danych poniżej przedstawia Użytkownikowi informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem danych jest „Fundacja Kobiety e-biznesu” z siedzibą w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847949, NIP 7252300627, REGON 38645215400000;, (dalej zwana: „Administratorem”).

II-Kontakt:

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującymi adresami e-mail: biuro@kobietyebiznesu.pl lub rodo@kobietyebiznesu.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

III – Cele i podstawy przetwarzania danych:

Administrator przetwarza dane w następujących celach:

a. realizacji usług świadczonych przez Administratora, tj. wszelkiego kontaktu (e-mail, telefon) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy, rekrutacji podczas programu, podczas zaproszenia na galę),

b. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania żądań Użytkowników kierowanych do Administratora lub informowania Użytkowników o zagrożeniach dla ich prywatności – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

c. wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Użytkownika),

d. wysyłania zniżek na usługi i produkty, ofert Administratora oraz partnerów współpracujących przy organizowanych wydarzeniach – art. 6 ust. lit f RODO, 

f. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

g. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu), informacji o koncepcji na założenie własnej działalności gospodarczej, informacji o zakładanej i założonej działalności gospodarczej (nazwa, forma działalności, opi działalności, liczba pracowników, wspólników, osiągnięcia itp.) w ramach programu „Top Women w e-biznesie” oraz „TOP women w ebiznesie”, przez Administratora oraz Partnerów Programu (VISA, ALLEGRO, OLX, Idosell, Przelewy24, HEBE, Polska Bezgotówkowa) – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Użytkownika).

IV – Odbiorcy danych

Dane Użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla Administratora usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, Poczcie Polskiej S.A., a także innym podwykonawcom Administratora. Na podstawie zgody Użytkownika Administrator udostępnia jego dane osobowe Partnerom Programu.

V – Okres przechowywania danych:

Administrator przetwarza dane Użytkownika przez następujący okres:

1. Zawarcia i wykonania umowy – w przypadku rejestracji na wydarzenie organizowane przez Administratora lub udziału w wydarzeniu – do upływu terminów przedawnienia,

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. w przypadku złożenia reklamacji – do upływu terminów przedawnienia,

3. W przypadku danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu), informacji o koncepcji na założenie własnej działalności gospodarczej, informacji o zakładanej i założonej działalności gospodarczej (nazwa, forma działalności, opis działalności, liczba pracowników, wspólników, osiągnięcia itp.) w ramach programu „Top Women w e-biznesie” oraz „TOP women w ebiznesie” przez Administratora oraz Partnerów Programu – do czasu utraty przydatności, chyba że zgoda zostanie cofnięta przez Użytkownika we wcześniejszym okresie,

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

Dane użytkownika nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

VII – uprawnienia Użytkownika:

Administrator informuje, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1. Dostępu do swoich danych i wykonania kopii danych,

2. Sprostowania swoich danych,

3. Usunięcia danych – w przypadku gdy Użytkownik żąda ich usunięcia, gdyż uważa za niezgodne z prawem przetwarzanie niniejszych danych,

4. Ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli jego zdaniem dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, przy czym celem Użytkownika nie jest ich usunięcie, gdyż przetwarzanie dane służą do dochodzenia, ustalenia, obrony roszczeń lub stwierdzenia zasadności sprzeciwu,

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych – w przypadku gdy przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a Administrator zaprzestanie przetwarzania niniejszych danych, Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych również do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie szczególnej sytuacji, z uwagi, na którą wystąpiła konieczność wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli Administrator wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia Użytkownika lub że dane Użytkownika są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Użytkownika.

6. Przenoszenia danych – dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które Użytkownik dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Użytkownik może je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo Administrator może je przesłać bezpośrednio do wskazanego Administratora danych.

7. Wniesienia skargi – jeśli Użytkownik uzna jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem będzie mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,

8. W przypadku, gdy dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może je cofnąć w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez Administratora tych danych, o ile nie istnieje inna podstawa prawna dająca Administratorowi taką możliwość. Cofnięcie przez Użytkownika zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych Użytkownika jest:

1. W sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,

2. Warunkiem zawarcia umowy – kiedy Użytkownik rejestruje się na wydarzenie lub bierze udział w wydarzeniu,

3. Warunkiem wykorzystania i udostępnienia danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu), informacji o koncepcji na założenie na własnej działalności gospodarczej, informacji o zakładanej i założonej działalności gospodarczej (nazwa, forma działalności, opis działalności, liczba pracowników, wspólników, osiągnięcia itp.) w ramach programu „Top Women w e-biznesie” oraz „TOP women w ebiznesie” przez Administratora oraz Partnerów Programu – w przypadku zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

IX – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Użytkownika nie będą przesyłane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Polityka obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020 roku.

Scroll to Top